Тема 10. Контроль і ревізія власного капіталу.

Тема 10. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1. Завдання і джерела ревізії власного капіталу.
2. Перевірка правильності формування і вилучення (зменшення) статутного
капіталу.
3. Перевірка правильності оформлення звіту про власний капітал.
                                                                                                                              Власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його
майна і борговими зобов'язаннями, це частина в активах підприємства, яка
залишається після вирахування його зобов'язань. Тобто до власного капіталу
належать: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал,
інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток
(непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.
Рахунки класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань"
призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Під зобов'язаннями розуміється, що підприємство зобов'язане стосовно
власників, акціонерів щодо виплати дивідендів, права виходу зі складу
засновників, акціонерів і т. ін.
Основними завданнями ревізії власного капіталу є перевірка:
— правильності формування і використання (вилучення) власного
капіталу;
— дотримання встановленого установчими документами розміру
статутного капіталу;
— правильності ведення обліку внесків до статутного капіталу і
розрахунків за дивідендами тощо.
Джерелами ревізії є:
первинні документи (акції, прибуткові касові ордери про збір
установчих внесків, акти приймання-здавання до статутного капіталу
установчих внесків тощо);
— регістри синтетичного й аналітичного обліку з рахунків 40, 41, 42,
43,44,45,46,47,48,49;
— Головна книга;
— звітність.
Основним компонентом власного капіталу є статутний капітал. Тому
ревізію цього розділу слід починати з перевірки правильності формування й
вилучення (зменшення) статутного капіталу.
За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відображається
збільшення статутного капіталу, за дебетом його зменшення. Причому
сальдо на цьому рахунку має відповідати розмірові статутного капіталу, який
зафіксовано в установчих документах підприємства.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за
кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
Власний капітал засновників або учасників поділяється на реєстрований
і нереєстрований. До першого відносять статутний і пайовий капітал, до
другого — додатковий, резервний, страховий капітал та нерозподілений
прибуток (непокритий збиток).
Ревізор перевіряє, чи дотримуються на підприємстві статутних
положень, чи правильно формується майно підприємства за рахунок інвесту-
вання його діяльності, як здійснюється розподіл цього майна, виробленої
продукції й одержаного прибутку, чи раціонально використовуються додаткові грошові внески або майно учасників (засновників) на розвиток підприємства (в окремих випадках на покриття збитків), сума статутного (пайового) капіталу обов'язково реєструється в державному реєстрі.
Ревізор з'ясовує, чи відповідає сума статутного (пайового) капіталу
розміру, зафіксованому в реєстрі, чи дотримуються правил, за якими статутний капітал довірчого товариства має бути не меншим встановленого ліміту.
Заявлені під час інвентаризації нестачу або надлишок матеріальних
цінностей або підтверджену документами дооцінку слід віднести на фінансові результати звітного періоду.
Слід зазначити, що в разі анулювання акцій на їх суму зменшується
статутний капітал, а у разі їх перепродажу зменшується вилучений капітал та
збільшуються відповідні активи.
В окремих випадках додатковий капітал спрямовується на збільшення
статутного, пайового та резервного капіталу, іноді — на покриття збитків.
На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" обліковуються нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих
років і використаний у поточному році прибуток. При цьому за кредитом його відображується збільшення прибутку, за дебетом — використання прибутку.
Списання збитків відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку,
резервного, пайового або додаткового капіталу.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний
капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, визначаються зміст і форма звіту про власний капітал, який відображає
зміни у складі цього капіталу протягом звітного періоду.
У звіті про власний капітал відображають дані про збільшення або
зменшення власного капіталу внаслідок переоцінки основних засобів
відповідно до чинних положень (стандартів).
Крім того, у статтях розділу "Розподіл прибутку" відображуються дані,
які показують розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства
або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу і т. ін.
Розділ "Внески учасників" вміщує дані про збільшення статутного
капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу внаслідок збільшення
або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до
статутного капіталу підприємства.
Ревізор перевіряє правильність оформлення звіту про власний капітал.
Причому для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства
зобов'язані додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній
рік.
Особливу увагу ревізору слід звернути на заповнення розділу "Вилучення
капіталу", де наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства
внаслідок виходу його учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій
акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій тощо.
У підсумковій статті "Разом змін у капіталі" ревізор з'ясовує, чи
правильно підводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний
період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на
початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
2. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007. – С. 263-272.
3. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Синюгіна Н.В. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: ВД. «ІНЖЕК», 2009.
– С. 241-248.
4. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – С. 138-141.
5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-
Прес, 2008. – С. 177-180


                                                                                              

Комментариев нет:

Отправка комментария