Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів.


Тема 3. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ТА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Завдання і джерела ревізії грошових коштів.
2. Порядок проведення перевірки наявності грошових коштів в касі та
дотримання умов їх збереження.
3. Контроль і ревізія касових операцій.
                                                                                                                   
Підприємства та індивідуальні підприємці можуть здійснювати
розрахунки між собою, а також з фізичними особами як в готівковій, так і в
безготівковій формі. Розрахунки готівкою підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок коштів,
одержаних з кас банку, так і за рахунок готівкової виручки, і здійснюються
через касу підприємства веденням касової книги.
Розрахунки готівкою підприємства між собою та з фізичними особами
проводяться із застосуванням прибуткових, видаткових касових ордерів,
касових і товарних чеків, квитанцій, договорів купівлі-продажу товару, актів
закупівлі та інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання
робіт.
Основними завданнями ревізії грошових коштів є перевірка:
1) забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей в касі та при їх
доставці з банку;
2) дотримання правил документального оформлення операцій по руху готівки;
3) своєчасності та повноти оприбуткування одержаної готівки з банку від
інших осіб;
4) дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій;
5) цільового використання готівки;
6) дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та на інші
цілі;
7) дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок, а також
отримання по них готівки;
8) стану обліку касових операцій, ведення касової книги.
Джерелами ревізії є:
1) нормативно-правові документи (Інструкція «Про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,
Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»
Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки»).
2) первинні документи:
прибуткові та видаткові касові ордери;
квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших
організацій;
корінці чекової книжки;
виписки банку;
розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати, відпускних,
матеріальних допомог, компенсацій, відрядних, стипендій та інших
виплат;
трудові угоди на виконання і оплату певних робіт;
акти інвентаризації готівки в касі;
чеки, рахунки на придбання матеріальних цінностей готівкою та накладні
на отримання цінностей і надання послуг;
марки;
договір про матеріальну відповідальність.
3) облікові регістри:
журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;
касові книги;
звіти касира;
журнал-ордер №1 і відомості журнально-ордерної форми № 1.1, № 1.2
обліку за рахунками обліку грошових коштів;
облікові записи на позабалансовому рахунку 08 „бланки суворого
обліку”;
Головна книга.
4) звітні документи:
книга обліку розрахункових операцій;
розрахункова книжка, баланс підприємства.
Ревізія готівки в касі проводиться раптово, одразу ж після прибуття
ревізора на підприємство і встановлення його повноважень. Першим етапом
ревізії є раптова інвентаризація наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства.
Насамперед, касир у присутності членів комісії заповнює недооформлені
касові документи. Далі заповняється касова книга й складається звіт касира за поточний день із виведенням залишку на кінець робочого дня. Потім ревізор бере від касира розписку, де вказано, що гроші, які надійшли в касу,
оприбутковані і відповідно відображені в прибуткових і видаткових касових
ордерах, а всі наявні документи представлені ревізору.
Ревізор перевіряє правильність складання звіту касира (взаємна перевірка) і визначення залишку готівки на кінець робочого дня (хронологічна перевірка й арифметична перевірка).
За допомогою взаємного контролю первинних касових документів і звіту
касира можна з’ясувати, чи всі зроблені протягом дня операції були враховані матеріально відповідальною особою.
Хронологічна перевірка передує арифметичним діям. Вивчаючи
послідовність відображення в касовій книзі й звіті касира операцій по
надходженню й вибутті готівки, контролер визначає, чи проводяться записи в
касову книгу відразу після здійснення операцій по окремому прибутковому або видатковому касовому документі.
Арифметична перевірка завершує контрольні дії ревізорів, які мають
підтвердити правильність розрахунку залишку готівки в касі під час ревізії
каси.
Наступним етапом перевірки є перерахунок готівки в касі, який спочатку
проводиться касиром, а потім ревізором. Вся готівка в касі перераховується
покупюрно. Перерахунок грошей починається від більших за номіналом до
менших. Гроші в пачках обов’язково підлягають перерахунку.
Після визначення суми грошових коштів та наявності грошових
документів в касі підприємства проводиться порівняння фактичних результатів із даними бухгалтерського обліку. Якщо є розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичними даними, то ревізор зобов’язаний взяти пояснення від касира.
Результати ревізії оформляються актом інвентаризації. Цей акт складається в двох примірниках.
Після інвентаризації ревізор починає ревізію касових операцій. Вона
проводиться суцільним методом перевірки видаткових і прибуткових касових документів. При цьому перевіряється правильність їх оформлення (наявність підписів керівника і головного бухгалтера, номер документа, дата здійснення операції і інших реквізитів) й законність здійснення касової операції.
При ревізії касових операцій як основний методичний прийом застосовується нормативна перевірка на відповідність здійснених касових операцій чинним нормативним актам НБУ.
В касових прибуткових і видаткових ордерах ніякі підчищення і
виправлення не допускаються.
Порушеннями правильності оформлення касових документів вважаються:
– відсутність підписів керівника, головного бухгалтера;
– відсутність доручення чи неправильно оформлене доручення при виплаті
третій особі;
– невідповідність суми касового видаткового ордера сумі, що дозволена
керівником за заявою, незрозумілість підпису, відсутність знаку погашення
документів.
Важливою при ревізії касових операцій є перевірка правильності їх
відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Такий контроль
проводиться при розгляді первинних касових документів та звітів касира.
Ревізор повинен зіставити суми, що позначені по дебету рахунку „Каса” 301, із записами по кредиту кореспондуючих рахунків у відповідних журналах-
ордерах, а по операціях, що відображені по кредиту цього рахунку, – з
кореспондуючими рахунками по дебету у відповідних відомостях. Записи
журналів-ордерів та відомостей звіряються із записами у Головній книзі.
Результати ревізії каси можна оформляти окремим актом або виділяти їх
окремим розділом у загальному акті ревізії.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
2. Наказ Міністерства фінансів України N69 від 11.08.94 «Про Інструкцію по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» (зі
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 832 (z0922-10) від
05.08.2010).
3. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від
12.11.2003 р. № 492. (із змінами та доп. від 24.04.2009).
4. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті» від 21.01.2004 N 22 (із змінами та доп. від
03.07.2009).
5. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 N 637 (із змінами
та доп. від 16.06.2009).
6. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007. – С. 191-203.
7. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Синюгіна Н.В. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: ВД. «ІНЖЕК», 2009.
– С. 166-169.
8. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали/
Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С. та ін. – Львів: «Інтелект-Захід», 2001.
– С. 38-54.
9. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – С. 70-88.
10. Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія. Практикум. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літератури, 2007. – С. 49-80.
11. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-
Прес, 2008. – С. 59-75.
12. Франчук В. І., Живко М. О., Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність.
Конспект лекцій. – К.: Алерта, 2008. – С. 81-100.__Комментариев нет:

Отправить комментарий