Тема 1. Господарський контроль в Україні.


Тема 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ:
СТАН, СУТНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ
1. Зміст і значення контролю в системі управління державою.
2. Основні види та форми контролю.
3. Методичні прийоми контролю фінансово-господарської діяльності         підприємств та організацій                                                                                                                                                                                                   Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності
процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським
рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об’єкт з
виявленням відхилень від заданих параметрів, допущених в ході виконання цих
рішень.
Основна мета контролю полягає в тому, щоб:
а) об’єктивно вивчити фактичний стан справ у різних ланках суспільного і
державного життя;
б) виявити ті фактори та умови, які негативно впливають на процеси виконання
прийнятих рішень, здійснення заходів і досягнення цілей.
Господарський контроль – це процес спостереження і перевірки
виробничої та фінансової діяльності підприємств, яка здійснюється
відповідними суб’єктами управління, наділених певними функціями контролю, з
метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності,
усунення та попередження негативних явищ та тенденцій.
Значення контролю:
1) утвердження законності, демократії в суспільстві;
2) попередження правопорушень, зловживань;
3) виявлення порушень, відхилень від правових норм чинного законодавства і
обґрунтування для притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
4) захист і збереження власності.
Види контролю:
За організаційними формами контроль в Україні поділяють на:
1) державний;
2) муніципальний;
3) незалежний;
4) контроль власника.
За періодичністю здійснення контроль поділяють на:
- Попередній;
- Оперативний (поточний);
- Заключний (наступний, ретроспективний).
За інформаційним забезпеченням розрізняють:
1) Документальний контроль.
2) Фактичний контроль.
Форми контролю:
1. Ревізія.
2. Аудит.
3. Тематична перевірка.
4. Службове розслідування.
5. Слідство.
Методичні прийоми фактичного контролю:
- Інвентаризація
- Контрольні заміри
- Спостереження (обстеження)
- Експертно-лабораторний аналіз
- Контрольний запуск сировини і матеріалів.
Методичні прийоми документального контролю:
- Нормативно-правова перевірка
- Формальна перевірка документів
- Арифметична перевірка документів
- Експертна перевірка документів
- Зустрічна звірка документів
- Логічна перевірка документів
- Контрольні порівняння на збалансованість окремих показників.
- Перевірка правильності відображення господарських операцій з даних
документів у регістрах бухгалтерського обліку.
- Аналітична (камеральна) перевірка звітності і балансів.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від
26.01.1993 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12
2. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України.
Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007р. N
884. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/
laws/main.cgi?nreg=884-2007-%EF
3. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007. – С. 13-134.
4. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Синюгіна Н.В. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: ВД. «ІНЖЕК», 2009.
– С. 10-77.
5. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали/
Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С. та ін. – Львів: «Інтелект-Захід», 2001.
– С. 5-14.
6. Контроль і ревізія. Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська,
Н.І. Петренко; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 4-те вид., перероб. і доп. – Ж.: Рута,
2006. – С. 7-96, 311-430.
7. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – С. 7-14, 26-45.
8. Сивульський М.І. Державний фінансовий контроль в Україні: результати,
проблеми та перспективи розвитку// Фінанси України. – 2005. - № 7. – С. 8-
18.
9. Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія. Практикум. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літератури, 2007. – С. 6-20.
10. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-
Прес, 2008. – С. 9-31.
11. Франчук В. І., Живко М. О., Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність.
Конспект лекцій. – К.: Алерта, 2008. – С. 6-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Комментариев нет:

Отправка комментария