Тема 8. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Тема 8. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
1. Завдання, послідовність і джерела ревізії розрахунків з оплати праці.
2. Перевірка використання робочого часу і дотримання трудової дисципліни.
3. Перевірка правильності і своєчасності розрахунків з робітниками і службовцями.
4. Перевірка правильності утримань із заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування.
                                                                                                                 
Основним завданням ревізії є перевірка:
Дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці,
утримань із неї й правильності ведення БО розрахунків з оплати праці.
Правильності оплати праці, дотримання встановлених розцінок, ставок і
окладів
Використання робочого часу
Своєчасності і правильності нарахування і виплати зарплати згідно з діючою системою оплати праці
Правильності здійснення розрахунків з органами соціального страхування
Як правило, ревізію з оплати праці здійснюють вибірковим способом. ЇЇ
проводять в такій послідовності: насамперед перевіряють стан трудової дисципліни, організації праці і ведення особових справ працівників. Потім – використання затвердженого фонду зарплати (штатний розпис, ставки, нарахування й виплати, посадові оклади, розцінки, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та ін. заохочувальних виплат). Потім перевіряють стан обліку розрахунків з робітниками й службовцями щодо оплати праці та відрахувань на соціальні страхування. При цьому перевіряють правильність складання розрахунково-платіжних відомостей, звітів з питань праці й розрахункових відомостей щодо відрахувань на соціальне страхування.
Основними джерелами ревізії є:
Штатні розписи, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи
виробітку.
Основні форми первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників (наказ чи розпорядження про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, особиста картка, наказ чи розпорядження про надання відпустки, табель обліку, використання робочого часу і розрахунку зарплати; наряди, листи
непрацездатності, листки по обліку кадрів, особові рахунки та інші документи,
що характеризують кількість працівників та їхній дохід, а також розміри пільг і компенсацій)
Трудові договори, колективні договори, угоди, облікові листи, довідки й
розрахунки для нарахування зарплати.
Розрахункові й платіжні відомості.
Касові документи.
Відомості (книги) обліку депонованої зарплати.
Облікові регістри
Головна книга до рахунку 66.
Баланс.
Фінансова, оперативна й статистична звітність тощо.
При перевірці дотримання трудової дисципліни важливим питанням є
перевірка правильності застосування норм, посадових окладів і тарифних ставок, встановлених розцінок, а також положень про оплату праці й виплату преміальних винагород.
Дотримання тарифних сіток і ставок, посадових окладів можливо встановити
шляхом їхнього порівняння зі штатним розписом і перевіркою даних розрахунково- платіжних відомостей, табелів обліку використання робочого часу й розрахунку заробітної плати.
Для забезпечення якості ревізії ревізору слід докладно ознайомитись з
Кодексом законів про працю, законом України “Про оплату праці”, іншими
нормативно-правовими актами.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні
ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки і є основою формування і диференціації зарплати.
При погодинній оплаті праці перевіряється правильність тарифних ставок або умов контракту, а при відрядній – виконання кількісних і якісних показників роботи, правильність норм і розцінок.
При перевірці дотримання штатної дисципліни здійснюють зіставлення
фактичного штату працівників та службовців зі штатним розписом. Як наслідок може бути виявлення працівників, що утримують понад штат.
В ході перевірки вивчають розподіл обов’язків працівників і службовців, їх
фактичне завантаження роботою.
Слід звернути увагу на ефективність використання робочого часу. Спочатку
зіставляють фактично відпрацьований час з плановим. При цьому уважно
перевіряють табель обліку відпрацьованого часу. Дані табелі повинні вестися по категоріях працівників. Найбільш розповсюдженими порушеннями табельного обліку є проставлення робочих днів за період тимчасової непрацездатності або за період неявок на роботу без поважних причин. У табелі повинні бути відзначені також усі явки, неявки, запізнення, понаднормовий час, час простоїв і т.д. (формальна перевірка).
Поряд з цим необхідно перевірити, яким саме чином на підприємстві
організований контроль за своєчасною явкою працівників на роботу й кінцем
роботи. При проведенні ревізії ревізор має проводити власні спостереження щодо своєчасності приходу працівників на роботу і закінчення робочого дня.
Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом за всіма видами ЗП,
премій, допомог ведеться на рахунку 66.
За К-Т 66 відображається нарахована заробітна плата, допомога у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування. За Д-Т 66 – виплата заробітної плати, премій, допомог, а також суми утриманих податків. Кредитове сальдо цього рахунка показує зобов’язання підприємства перед працюючими.
При ревізії ЗП перевірці також підлягають: допомога по тимчасовій
непрацездатності та допомога по вагітності і пологах, а також виплати за виконання державних та громадських обов’язків в робочий час.
Допомога по тимчасовій непрацездатності при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв’язку з захворюванням, при догляді за хворим членом сім’ї виплачується в розмірі до повного заробітку в таких сумах:
– з безперервним стажем роботи до від3-5 років – 60% середньої заробітної плати;
– з безперервним стажем роботи від 5 до 8 років – 70% середньої заробітної плати;
– з безперервним стажем роботи більше ніж 8 років – 100% середньої заробітної плати;
Допомога не надається:
– працівникам, які навмисне заподіяли шкоду власному здоров’ю. Попередньо видані їм суми допомоги підлягають стягненню в судовому порядку;
– при тимчасовій непрацездатності від захворювань або травм, що настали
внаслідок сп’яніння;
– працівникам, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок травм,
отриманих при скоєнні ними злочинів тощо.
Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності проводиться виходячи з середнього заробітку за фактично виконаний обсяг робіт за два останні місяці, що передують події. Допомоги по вагітності та пологах, суми за виконання державних та громадських обов’язків у робочий час виплачуються в розмірі 100% середнього заробітку.
Перевіряючи правильність утримань із сум зарплати, ревізор повинен знати:
податок на доходи фізичних осіб (18%);
аліменти (згідно з виконавчим листом); сума отриманого авансу;         надлишково виплачені суми за попередній період;
штрафи.
При ревізії, ревізор перевіряє правильність кореспонденції рахунків, на яких
відображаються розрахунки за відрахуваннями на соціальне страхування.
В акті ревізії зазначається, які виявлено порушення щодо нарахування
страхових внесків, обчислення й виплати допомоги, записується сума пені. Ревізор також перевіряє дотримання встановленого строку перерахування страхових
внесків.
Рекомендована література:
1. Закон України «Про відпустки»// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – N2. –
ст. 4. (зі змінами та доп. від 11.05.2010).
2. Закон України «Про оплату праці»// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. -
N17. – ст.121 (зі змінами та доповненнями від 23.09.2010).

3. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007. – С. 241-249.
4. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Синюгіна Н.В. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: ВД. «ІНЖЕК», 2009. – С.
220-228.
5. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали/
Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С. та ін. – Львів: «Інтелект-Захід», 2001. – С.
94-96.
6. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний
посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – С. 89-98.
7. Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія. Практикум. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літератури, 2007. – С. 149-170.
8. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес,
2008. – С. 102-103.
9. Франчук В. І., Живко М. О., Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність.
Конспект лекцій. – К.: Алерта, 2008. – С. 115-126
                                                                                     

Комментариев нет:

Отправить комментарий